עיקרי הסכם המכר – החותרים, טירת הכרמל

כללי

 • הפרויקט ילווה ע"י חברת הביטוח הראל חברה לביטוח בע"מ
 • הבטוחה שתינתן לרוכשים הינה פוליסת ביטוח עפ"י הוראותיו של חוק המכר. הפוליסה תינתן עבור כל תשלום למעט בגין רכיב המע"מ אשר מובטח ע"י המדינה בחוק ע"י קרן מע"מ
 • הרוכשים יוכלו לשלם חלק מהתמורה מכספי משכנתא (בכפוף לאישור קבלת משכנתא מבנק למשכנתאות מטעמם) ובלבד שקודם לכן שילמו מהון עצמי לפחות 10% מהתמורה
 • הרוכש לא יהיה רשאי למכור את הממכר או חלק ממנו לצד שלישי, החל מיום רכישתו ועד חלוף 5 שנים מיום קבלת טופס 4 לדירה, או עד חלוף 7 שנים ממועד ביצוע ההגרלה. – לפי המוקדם. להבטחת האמור לעיל, תירשום החברה לטובת המדינה הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין וכן בספריה
 • הרוכש יהיה רשאי להשכיר את הדירה למטרת מגורים בלבד. עיקרי כתב ההתחייבות עליו חותם הרוכש הינה הצהרתו כי הינו "חסר דירה" ומחזיק באישור זכאות הנדרש ע"פ המכרז ושהוא מתחייב שלא למכור את דירתו החדשה כמפורט לעיל ובמקרה בו יפר התחייבות זו הוא יחוייב בסך של 450,000 ₪ למשרד הבינוי והשיכון
 • לא יתאפשר ביצוע שינויים ו/או שדרוגים בממכר החל ממועד החתימה על הסכם המכר ועד למועד קבלת החזקה בממכר. אולם, באפשרות הרוכש לוותר על הפריטים שלהלן: (1) ארון מטבח, (2) ארון אמבטיה (ככל שנכלל במפרט דירתו), (3) סוללות למים (כיור,אמבטיה ומקלחת), (4) נקודות מאור, בית תקע ונקודות טלפון (להלן: "הפריטים") – בהתאם למועד הקבוע בהסכם המכר. גובה הזיכוי הכספי יופיע במפרט המכר ויקוזז מסכום התשלום האחרון בגין הדירה
 • ב"כ החברה, משרד מ.פירון ושות', מייצג את החברה בלבד ומטפל בשמה ועבורה ברישום הזכויות בפרויקט. ב"כ החברה לא מייצג את הרוכש והרוכש רשאי להיות מיוצג ע"י עו"ד מטעמו ועל חשבונו
 • החברה מאפשרת לרוכש לדווח באמצעות עורכי דינה על ההסכם לרשויות המס ולשם כך יהיה על הרוכש להגיע למשרד עורכי הדין בהתאם למועד שייקבע לו. ככל שלא יגיע באותו מועד יראו אותו כמי שבחר לדווח עצמאית
 • על הרוכש להמציא לחברה את כתב ההתחייבות של משרד הבינוי והשיכון מאומת כדין ע"י עורך דין
 • נוסח הסכם המכר אושר ע"י משרד הבינוי והשיכון וחברת הבקרה מטעמו והוראותיו אינן נתונות לשינוי

 

לוח התשלומים:

 • במעמד חתימת בקשת הרכישה – 2,000 ₪
 • ביום חתימת ההסכם – תשלום המהווה 7% מסכום התמורה – מהון עצמי (סך של 2,000 ₪ ששולמו במעמד חתימת בקשת הרכישה, יושבו בצ'ק לרוכש)
 • עד לחלוף 45 יום מחתימת ההסכם – סכום נוסף בשיעור 13% מסכום התמורה (מתוכו לפחות 3% מסכום התמורה ימומן מהון עצמי)
 • סכום בשיעור של 70% מהתמורה ישולם בתשלומים רבעוניים בפריסה שווה (בהתאם למועד החתימה על ההסכם)
 • יתרת התמורה – עד 10 ימים לאחר קבלת הודעה מהחברה על השלמת הבניה סך של 10% מסכום התמורה
 • כל תשלום ע"ח התמורה בגין הדירה כפי שתופיע בהסכם המכר שייחתם, יוצמד למדד תשומות הבנייה למגורים בהתאם למנגנון בהסכם המכר. מדד הבסיס הינו המדד שפורסם ביום 15/04/2019 קרי 114.1 נקודות
 • שיעור המע"מ שיהיה כלול בתמורה יהיה שיעור המע"מ שיחול על פי חוק במועד כל תשלום
 • כל איחור באיזה מהתשלומים יגרור חיוב בריבית פיגורים
 • הרוכש מתחייב לשלם לב"כ החברה תשלום בגין השתתפות בהוצאות המשפטיות של החברה בעבור רישום זכויותיו בממכר בלבד, תשלום בסך 5,019 ₪ או 0.5% מסכום התמורה, לפי הנמוך מבניהם – הכל בתוספת מע"מ. התשלום לב"כ החברה יבוצע במעמד חתימת ההסכם, באמצעות המחאה לפקודת מ.פירון ושות' עורכי דין

 

הבנייה – מועדי השלמת בניה משוערים

בניין  A2 (מגרש 4007) – ביום 31.3.2021;

 

בניין A1 (מגרש  4009) – ביום 31.3.2021;

 

בניינים B1,B2,B3 (מגרש 2008) – ביום 31.12.2020;

 

 

לפניות בנושאי נגישות ניתן ליצור קשר עם גלעד ראובני, רכז נגישות קבוצת אשטרום:
טל' – 03-6231418, נייד – 054-2324557,
דוא"ל – gildar@ashtrom.co.il